CaPrim belönas med Gyllene Äpplet

Genom kunskapsspridning och primärvårdsanpassning har CaPrim (Cancer i primärvården) vid Akademiskt primärvårdscentrum underlättat arbetet med att starta snabbspår för utredning av olika cancerdiagnoser i primärvården. För detta belönas de med 1:a pris i årets Gyllene Äpple av Region Stockholm.

Kunskapsteamet Cancer i Primärvården vid Akademiskt primärvårdscentrum vinner Gyllene Äpplet 2019.

Varje år delar Region Stockholm ut priset Gyllene Äpplet inom vården, för förtjänstfulla initiativ för bättre vård och verksamhet. I år går första priset till kunskapsteamet Cancer i Primärvården vid Akademiskt primärvårdscentrum (APC).

Den 12 februari fick vinnarna ta emot priset i samband med regionfullmäktige. Utmärkelsen är inte bara en uppmuntran utan består också av en prispeng på 40.000 kronor.

– Det känns oerhört hedrande och jätteroligt att vårt arbete uppmärksammas, säger distriktssköterskan Nazmije Kelmendi. Pengarna ska vi använda till kompetensutveckling.

Teamet Cancer i primärvården (CaPrim) vid Akademiskt primärvårdscentrum (APC) är ett interprofessionellt kunskapsteam inom cancer. De startade sin verksamhet i mars 2017 på uppdrag av Regionalt Cancercentrum (RCC) Stockholm-Gotland.

– För majoriteten av patienter som uppfyller kriterierna för välgrundad misstanke startar cancerutredningen på en vårdcentral. Primärvårdspersonalen har därför en nyckelroll i standardiserade vårdförlopp, så kallade SVF. Men många upplever att det behövs stöd och kunskap för att underlätta arbetet. Och där hjälper vi till, säger distriktsläkaren Sarah Eklöf.

Kortad utredningstid och ökad trygghet

Det standardiserade vårdförloppet är en nationell satsning för att cancervården ska vara likvärdig i Sverige och att tiderna från misstänkt cancerdiagnos till påbörjad behandling ska vara kortast möjliga. CaPrim prisas bland annat för sitt helhetsgrepp med att sprida kunskap och primärvårdsanpassa innehållet i det standardiserade vårdförloppet.

– Vårt fokus är att förenkla, förtydliga och anpassa vårdprogrammen till Stockholms primärvårds kontext. Målet är att korta utredningstiden vid misstänkt cancer, få patienter att utredas enligt rätt SVF och att patienterna kan känna sig trygga, säger distriktsläkaren Elinor Nemlander.

Att informera om SVF och skapa nätverk och inte minst – fånga upp synpunkter och behov från personal och andra aktörer har varit a och o för teamet. CaPrim gav sig därför tidigt ut på rundresa till länets vårdcentraler. I dag har nästan alla vårdcentraler i länet haft besök av teamets medlemmar.

– Reaktionerna har varit väldigt positiva men det har även varit mycket diskussioner kring svårigheter vid remittering, säger Elinor Nemlander.

Fortbildning inom cancerrehabilitering

Att arrangera fortbildning till olika yrkesgrupper i primärvården är en annan viktig uppgift för teamet, liksom fördjupningskurser om cancer i samarbete med Regionalt Cancercentrum. I januari 2018 utvidgades CaPrims uppdrag till att även innefatta fortbildning inom cancerrehabilitering.

– Allt fler beräknas drabbas av cancer i framtiden, men också överleva och leva länge med sin sjukdom. Det gör att behovet av och kunskapen om cancerrehabilitering kommer att öka, framförallt i primärvården, säger fysioterapeut/lymfterapeut Pia Klernäs.

Erfarenheter och behov som kommit fram under möten och utbildningar har systematiskt samlats in. Resultaten har mynnat ut i en rapport som publiceras inom kort.

– Vi har sammanställt de svårigheter primärvården har haft vid utredning av de olika cancerdiagnoserna och även förbättringar som gjorts och hur man samverkat för att lösa problem, säger distriktssköterskan Camilla Svensson.

Underlättar allmänläkarnas arbete

Teamet har även gjort ett stort utvecklingsarbete med att primärvårdsanpassa SVF och göra det enklare att hitta information.

– Tillsammans med Take care-förvaltningen har vi bland annat utarbetat några diagnos- specifika SVF-remisser för att underlätta allmänläkarnas arbete, säger distriktsläkaren Eliya Syed.

Några exempel är att synliggöra kriterier för välgrundad misstanke och vilka undersökningar som ska göras och prover som ska tas, remissinstanser för vårdförloppen, patientinformation samt kontaktuppgifter till Cancerrådgivningen.

Stärker samverkan med sjukhus och rehabilitering

Under 2019 kommer teamet att stärka sin samverkan med sjukhusen i Stockholm, Centrum för cancerrehabilitering och RCC Stockholm-Gotland kring sekundärprevention och cancerrehabilitering. Teamet kommer också att se över hur teledermatoskopi (en teknik för att diagnostisera malignt melanom på distans) kan breddinföras i primärvården.

Juryns motivering till priset:

”Med en patientgrupp i fokus, där tiden är avgörande för behandlingsresultatet,
har det primärvårdsbaserade multiprofessionella teamet byggt en bro mellan vårdgivare genom kunskapsspridning.”

I CaPrim ingår (från vänster på bilden):

  • Sarah Eklöf, vårdutvecklingsledare, distriktsläkare
  • Camilla Svensson, vårdutvecklingsledare, distriktssköterska
  • Nazmije Kelmendi, koordinator och vårdutvecklingsledare, distriktssköterska
  • Marie Nilsson, vårdutvecklingsledare, socionom/kurator
  • Åsa Gisel, vårdutvecklingsledare, distriktssköterska
  • Elinor Nemlander, koordinator och vårdutvecklingsledare, distriktsläkare
  • Pia Klernäs, vårdutvecklingsledare, fysioterapeut/lymfterapeut
  • Eliya Syed, koordinator och vårdutvecklingsledare, distriktsläkare

Publicerad 2019-02-12