Få saker så viktiga för framtiden som primärvården

Patientkraft och digitalisering. Det var några av alla de begrepp som diskuterades när över 2000 personer från alla landsting och sjukvårdsregioner i Sverige samlades för två dagar med fullt fokus på framtidens primärvård - dess utmaningar och möjligheter.

”Få saker är så viktiga för framtiden som primärvården”, sa socialminister Annika Strandhäll i sitt tal till de många konferensdeltagarna och sammanfattade därmed det paradigmskifte
hälso- och sjukvården står inför.

En del i omställningen för sjukvårdssystemet är att definiera och utforma ett delvis nytt uppdrag för primärvården. Patientens behov ska mer än i dag styra vårdsystemets struktur och primärvården anses vara den del av hälso- och sjukvården som har bäst förutsättningar att se till personers hela vårdbehov. Att detta är en spännande tid för dem som arbetar inom primärvården var mycket tydligt bland såväl de åttiotal seminarium och paneldebatter som erbjöds samt i de samtal och Heta-stolen-utfrågningar som utgjorde 2017 års Primärvårdskonferens.

Mingel, möten och samtal

Först ut att tala vid konferensen var Annika Hässler ordförande i HSO i Stockholms län – Funktionshindersrörelsen i samverkan. I ett panelsamtal där även Anna Nergårdh, regeringens särskilda utredare av Samordnad utveckling för god och nära vård och Hans Winberg, generalsekreterare för stiftelsen Leading Health Care deltog uttryckte hon att det var en fin symbolhandling att som patientrepresentant vara första talare på primärvårdskonferensen.

En av de som besökte konferensen var Jürgen Staub-Lambrecht från Landstinget i Värmland som även anmält sig som en av cheferna i Speed-dating, där konferensdeltagarna fick möjlighet till ett kort samtal utifrån givna diskussionsfrågor med olika primärvårdschefer i en speed-date.
— Det är roligt att diskutera primärvård och det här är ett bra tillfälle att mötas och se vad som görs i landet. Att se att vår målbild är densamma även om detaljerna är olika, säger Jürgen Staub-Lambrecht som även hoppas på att kunna förmedla goda exempel från hans eget landsting.

En annan som besökte konferensen var Annika Boij från Närhälsan i Västra Götaland. Hon tycker att konferensens första dag var mycket givande.
— Det är lätt att det blir mycket fokus på vissa professioner men alla är ju lika viktiga. Vi är alla specialister inom våra respektive områden och att arbeta i team ger bättre kvalitet för patienten och dessutom är det roligare, säger Annika Boij.

Digitalisering viktigt för framtiden

En central del i framtidens hälso – och sjukvård är digitalisering. Journal via nätet eller videobesök är några exempel. Digitalisering som ledord kom upp i de flesta sammanhang under konferensen. Några som arbetar mycket med digitalisering är Övertorneå hälsocentral i Region Norrbotten. Deras samhälle och demografi i kombination med en mycket åldrad befolkning ställer stora krav på att tänka nytt både vad gäller samverkan mellan till exempel kommun och landsting samt även hur vården runt patienterna utformas. De arbetar till exempel med anhörigstöd via video och även det palliativa teamet kan arbeta med videolänk.
— Har man sex mil till ena arbetsplatsen och tio mil till den andra så är digitala lösningar avgörande, säger Jari Havela, distriktsläkare och medicinsk rådgivare bland annat vid Övertorneå hälsocentral.

På plats fanns även Eva Sundborn, verksamhetschef för Fittja och Sätra vårdcentral. Hon deltog dels som talare vid ett seminarium om våld i nära relationer, dels som deltagare de båda dagarna. Med sig från konferensen tar hon tankar och handlingskraft att bland annat fokusera på de patienter som har psykisk ohälsa. Nu vill hon genom personalutbildning, medvetandegörande om egna förutfattade meningar, bemötandets betydelse och teamarbete med helhetssyn utifrån patientens perspektiv utveckla vården för patientgruppen på hennes vårdcentral. Men hon ser även sig själv som framtida patient där digitaliseringen är ett viktigt verktyg för mötet.
—Jag konstaterar att när jag blir riktigt gammal så kommer jag att prata med min läkare via en skärm, säger Eva Sundborg.

Stafettpinnen överlämnad till Närhälsan

Nationell primärvårdskonferens arrangeras vartannat år och värdskapet för konferensen växlar från landsting till landsting. För primärvårdskonferens 2017 var det Stockholms läns sjukvårdsområde, i Stockholms läns landsting, som fick förmånen att vara konferensvärd. Eva Pilsäter Faxner, chef för verksamhetsområde primärvård inom Stockholms läns sjukvårdsområde är den som ansvarat för konferensen och hon ser med tillförsikt på hur framtidens primärvård kommer att utformas och utvecklas.
— Primärvården utvecklas, byggs om och byggs ut. Det erbjuds nära vård med team där patienten är medaktör. Digitalisering och innovation är en viktig del av utvecklingen, säger Eva Pilsäter Faxner.

Med det överlämnad hon tillsammans med Mikael Ohrling, sjukvårdsdirektör för Stockholms läns sjukvårdsområde stafettpinnen till Närhälsan, Västra Götaland, som kommer stå värd för Primärvårdskonferens 2019.

Publicerad 2017-10-06