Sabbatsbergsgeriatriken öppnar nya studentdrivna salar

Sabbatsbergsgeriatriken öppnar nu flera studentdrivna salar på en av sina allmängeriatriska avdelningar. Efterfrågan på utbildningsplatser är så stor att kliniken behöver utöka sin utbildningskapacitet.

 

– Glädjande nog väljer många studenter som går termin sex på sjuksköterskeprogrammet att göra sin praktik hos oss. Vi har precis infört handledarmodellen Peer Learning i studentsal, berättar Carl Herlitz, verksamhetschef Sabbatsbergsgeriatriken.

Peer Learning är en pedagogisk modell som tar utgångspunkt i lärande som sociala och kognitiva processer där studenten lär sig omsätta teoretiska kunskaper till handling genom kunskapsdelning, reflektion och praktisk träning.

Handledarmodellen skiljer sig från mer traditionell undervisning och mästar-lärlingsmodellen genom att istället ta fasta på samspelet mellan två jämbördiga studenter, som genom gemensamt resonerande och prövande tränar sin framtida yrkesroll.


Kommunikation, samarbete och tillit

Peer Learning kretsar kring kommunikation och samarbete och förutsätter att studenter och handledare kan bygga upp en tillitsfull relation.

– Forskning visar att studenterna är mer aktiva och delaktiga i sitt lärande i Peer Learning jämfört med mer traditionell undervisning. Viktiga förmågor som samarbete och kommunikation främjas, likaså förmågan att arbeta självständigt och ge varandra konstruktiv återkoppling, fortsätter Carl Herlitz

– Det som skiljer oss från andra är att vi på Sabbatsbergsgeriatriken har valt att varva Peer Learning med specifika interprofessionella läraktiviteter för att ytterligare främja kunskapsdelning mellan studenter och kliniskt yrkesverksamma från olika professioner, berättar Carl Herlitz.


Modellen utökas till hösten

Inom regionen i stort är handledarmodellen Peer Learning på frammarsch, då detta allt mer efterfrågas av lärosäten som erbjuder utbildningar inom hälso- och sjukvården.

Och på Sabbatsbergsgeriatriken är intresset så stort att Peer Learning i studentsal kommer att utökas redan till höstterminen och för att erbjuda bättre möjligheter till interprofessionellt lärande kommer även fysioterapistudenter att ingå i handledarmodellen.

– Möjligheterna att på sikt även involvera läkar- och arbetsterapeutstudenter samt införa modellen på flera av klinikens avdelningar är goda - men innan vi gör det behöver konceptet bli mer inarbetat, avslutar Carl Herlitz.

Publicerad 2019-05-27