Samordnad vårdplanering - ett lyft för vår arbetsmiljö

Jakobsbergsgeriatriken arbetar med vårdplaneringssamordning för en mer sammanhållen utskrivningsprocess. Effekterna är goda för medarbetare, patienter och närstående.

Utskrivningssamordnare Maria Gelinder och omvårdnadschef Maria Rothlin

Efter resurser från Arbetsmiljölyftet för att driva ett projekt under 2014 har nu projektet permanentats. Idag finns det utskrivningssamordnare på alla avdelningar vid Jakobsbergsgeriatriken. 

–  Vi har skapat en särskild funktion, utskrivningssamordnare, som håller ihop allt kring patienten så att vi har all information och kunskap och kan kartlägga behoven av vård och omsorg före och efter hemkomsten säger omvårdnadschef Maria Rothlin.

– Eftersom vårdtiderna på en geriatrisk avdelning är ganska korta, i snitt sju dygn, behöver vi börja förbereda för utskrivningen redan när patienten kommer till oss. Vi samordnar vårdbehoven och har kontakten med närstående, primärvården och kommunens biståndshandläggare när det behövs.

Efter att ha börjat 2014, med en ensam utskrivningssamordnare, har nu fem, snart sex, sjuksköterskor uppdraget på heltid. Det finns andra verksamheter i länet som jobbar på liknande sätt, till exempel Danderydsgeriatriken, men samordnarfunktionerna kan se olika ut.

Stora fördelar

Maria Gelinder är sjuksköterska och en av utskrivningssamordnarna på Jakobsbergsgeriatriken. Hon ser stora fördelar med dagens arbetssätt.
– Tidigare hade alla sjuksköterskor ett gemensamt ansvar för vårdplaneringsfrågorna. Det var svårt att få en samlad bild av enskilda patienter och det blev stressigt för många att hantera administrativa frågor och patientnära vård samtidigt.

Med den samordnade planeringen får vi överblick utan att det blir personberoende och vi frigör tid för andra medarbetare att ägna åt patienterna. Anhöriga är tacksamma för att de får samlad hjälp kring patienten och vi får en kontinuitet i samarbetet med kommunens biståndshandläggare. Idag undrar jag ofta hur vi klarade oss utan utskrivningssamordnare.

Maria Rothlin betonar att det ligger så mycket mer i att ge bra vård än det som finns i skrivna riktlinjer och instruktioner:
– Det är relationerna och samarbetet som är kittet. Man kan säga att vi bygger broar mellan landsting och kommuner där det förut var ganska så strömt. Förutsättningarna har blivit så mycket bättre nu med den samordnade planeringen.

Medarbetarna har drivit förändringen

Maria Rothlin och Maria Gelinder är överens om att det har varit en omfattande förändringsprocess och att den största framgångsfaktorn är att den har vuxit fram naturligt hos medarbetarna själva. De har testat och utvecklat formerna vartefter, haft en nära samverkan med ledningen och gör kontinuerliga avstämningar och uppföljningar.
– Det har funnits ett starkt engagemang hos personalen. Utan det hade vi inte kommit så här långt, säger Maria Rothlin, och berättar att man även gjort lärdomar efter vägen. Till exempel om lokalernas utformning:
– Utskrivningssamordnaren ska ju vara spindeln i nätet, men i ett skede upptäckte vi att personalen i arbetsgruppen var placerade i rummet utan att se varandra under teamronden och att samordnaren satt vid sidan av den övriga gruppen. Då är det svårt att ha en dialog. Det var en enkel sak att ändra på när vi väl blev medvetna om det.

Jakobsbergsgeriatriken fortsätter gärna att dela med sig av erfarenheter från projektet. Läs mer på Ringla.nu, där du också kan se en film om hur vårdplaneringssamordningen går till. Det går också bra att kontakta omvårdnadschef Maria Rothlin för mer information.

Utdrag från Ringla.nu - Vårdplaneringssamordning för säker utskrivning
”Genom att tillsätta en specifik funktion som håller i de administrativa trådarna runt vårdplaneringen skapades bättre förutsättningar för vårdpersonal att kunna arbeta mer med patientnära vård, där deras profession behövs som mest. På så vis kommer arbetsmiljön förbättras, upplevd stressnivå minskar och känslan av sammanhang och kontroll av arbetssituationen ökar i arbetsgruppen.”

Fakta Arbetsmiljölyftet

Under 2014-2017 satsade Region Stockholm, fd Stockholms läns landsting, 150 miljoner kronor i projektet Arbetsmiljölyftet för att möjliggöra särskilda arbetsmiljösatsningar och ett förstärkt arbetsmiljöarbete inom hälso- och sjukvård, inför och under genomförandet av Framtidsplanen för hälso- och sjukvård.

SLSO har beviljades medel för 23 projekt inom Arbetsmiljölyftet. Läs mer via länken.