Vägen till psykisk hälsa är ibland lång

Psykisk ohälsa omfattar en rad olika tillstånd med olika svårighetsgrad. Allt från mildare psykisk sjukdom till olika former av allvarligare symtom. Men hjälp finns att få.

För dig som är ung

Du som är under 18 år och går i skolan kan prata med skolsköterskan eller skolkuratorn. Det finns också vårdcentraler och barn- och ungdomsmedicinska mottagningar som har psykologer och kuratorer som riktar sig speciellt till barn och unga. Du kan också vända dig till Ungdomsmottagningarna i Stockholm för stöd och hjälp.

Du som behöver mer stöd kan få hjälp hos BUP. De tar emot barn och unga med allvarligare psykiska besvär, till exempel om du är deprimerad och ledsen, har mycket ångest eller skadar dig själv. Oftast har problemen blivit så stora att du kanske inte längre får vardagen att fungera – hemma, i skolan och med kompisar.

På BUP:s webbplats kan du läsa mer när man ska ta kontakt med BUP

För dig som är vuxen

Du som är vuxen kan ofta få bra hjälp redan hos din vårdcentral eller husläkare. Behöver du mer hjälp så kan de hänvisa dig till en psykiatrisk mottagning.

Vi har fem psykiatriska verksamheter för vuxna geografiskt utspridda i Stockholms län. Alla erbjuder specialistvård och behandling för psykiska sjukdomar och funktionshinder.

Allmänpsykiatrin utreder och behandlar vuxna med bland annat depressioner, olika ångesttillstånd och psykoser. Psykiatrin utreder även ADHD och autismspektrumtillstånd samt erbjuder insatser i samverkan med Habilitering och Hälsa och socialtjänst.

Till de allmänpsykiatriska mottagningarna är du välkommen att vända dig direkt. Du kan välja den allmänpsykiatriska mottagning som passar dig bäst. 

Diagnosen avgör vilken behandling du får och ibland också var. Vi har flera specialiserade enheter inom psykiatrin, och två kliniker för beroendesjukdomar respektive ätstörningar.

Du som behöver vård dygnet runt kan få komma till någon av våra avdelningar för heldygnsvård. Har du återkommande vårdbehov finns det möjlighet till så kallad självvald inläggning.

Vanligt med flera diagnoser

Det är vanligt med så kallad samsjuklighet, det vill säga att man har fler än en diagnos. Då kan du ofta få behandling av dessa parallellt, men det kan ibland ske på olika mottagningar, beroende på var du får bäst hjälp.

Det här kan upplevas som att man bollas runt mellan olika instanser men ibland kan det vara nödvändigt att ha kontakt med flera olika mottagningar. Det är precis som vid fysisk sjukdom – om du har både diabetes och psoriasis så tar en specialist på diabetes hand om din diabetes och en hudläkare tar hand om din psoriasis.

Patientinflytande

Hos oss arbetar vi aktivt för att du som patient ska känna dig delaktig. Inom flera av våra verksamheter har vi så kallade brukarråd. Där deltar medarbetare tillsammans med representanter från patient- och närståendeföreningar. Brukarrådets arbete samordnas av våra brukarinflytandesamordnare (BISAM).

BISAM är en person med egen erfarenhet av psykisk ohälsa som nu är anställd inom psykiatrin för att göra vården bättre.

Personcentrerad vård - ett nytt sätt att möta människan bakom diagnosen

Vår heldygnsvård är inne i en utvecklingsfas, där ett exempel finns hos Psykiatri Sydväst. Förutom ombyggnationen av heldygnsvårdens lokaler på Huddinge sjukhusområde, så har vi börjat arbeta med personcentrerad vård som ett nytt etiskt förhållningssätt.

Inom den personcentrerade vården läggs stor vikt vid patientens egen berättelse. Varje patient ingår i ett team tillsammans med personalen.Den kontinuerliga kontakten med sitt eget team skapar trygghet för patienten.

Tillsammans upprättas ett partnerskap där patient och personal tillsammans tar fram och följer upp vårdplanen. Dokumentationen är viktig och så långt det är möjligt skrivs vårdplanen med patientens egna ord.

Vård hos oss

Vi har samlat all information om landstingsdriven psykiatrisk vård för vuxna i Stockholms län på en webbplats.