Lait ja säänöt

Terhveys- ja siukkahoitoa ohjaa lait ja säänöt. Net luovat turvalisen ja varman hoijon. Täältä sie löyät joitaki niitä lakia ja sääntöjä jokka jällaavat kun sinua hoijethaan meän tykönä.

Henkilötietojen käsittely Stokholmin läänin siukkahoitoalueessa

Joka kerta kun sie olet yhteyvessä hoijon kans tietoja sinusta rejistreerathaan. Se on tarkoin päätetty kuinka hoito saapi rejistreerata ja käyttää henkilötietoja. Meilä on sen takia suuri vastuu valvoa ette sinun henkilötiot käsitelthään oikeala tavala ette varmistaa hyvän ja varman toiminan ja samala suojata sinun integriteettiä.

On olemassa monta tilanetta kun met käsittelemä henkilötioetoja. Tavalisimat tilantheet on:

  • Sjurnaalinpito terhveys- ja siukkahoijossa.
  • Statistiikki terhveys- ja siukkahoijossa.
  • Hoijon toiminanseuranta ja laatunvarmistus.
  • Hoijon alan tukimus.
  • Henkilötietoja, kun palkat, siukkapoissa olo ja työhakemuksia.

Lait ja säänöt jokka ohjaavat

Henkilötietoja saapi ainuasthaan kerätä ja käsitellä perustelthuin tavotheishiin.Eikä ole oikeus kerätä enemän henkilötietoja kun mitä on tarpheelista päämäräle. Tietoja ei myöskhään saa säästää pitemphään kun tarpheelista eli käsitellä muula tavala kun mitä oli alussa ajateltu.

Henkilötietojen käsittelyä moni laki ohjaa, jokka pitävät suojata sinun henkilökohtaista integriteettiä; esimerkiks julkisuus- ja salaisuuslaki, daattasuoja-asetus ja potilasdaattalaki. Daattasuoja-asetus (kans kuttuttu GDPR) on uusi EU-yhteinen määräys joka korvaa aieman henkilötietolain.

Jos sulla on kysymyksiä meän henkilötietokäsittelystä eli sinun oikeuksista daatasuoja-asetuksen mukhaan, eli haluat kontaktata meän daattasuoja-asiamiestä sillon sie olet tervetuloinen othaan yhteyttä meihin.

Postiosote: Dataskyddsombudet, Stockholms läns sjukvårdsområde, Box 43436, 104 31 Stockholm.

Telefooni: 08-123 400 00 (väkseli).

Huomaa ettei koskhaan lähättää meile e-postin kautta mithään joka sisältää potilastietoja.

Potilasdaattalaki

Säänöt henkilötietojen käsittelhyyn terhveys- ja siukkahoijossa löytyy Potiladaattalaissa. Läki säänöttelee muun muassa:

  • maholisuuksia terhveys- ja siukkahoitohenkilökunnala, joka osalistuu vissin potilhaan hoithoon, ottaa ossaa sjurnaalitioista jokka tarttethaan hoijossa, vaikka net on kirjotettu yhessä muussa siukkahoito-orkanisasjuunissa.
  • säänöt kukka saavat terhveys- ja siukkahoito työssään ottaa ossaa potilastioista
  • potilhaan oikeus spärrata tietoja omassa sjurnalissaan elektroonisessa sjurnaalisysteemissä

Terhveys- ja siukkahoitolaki
Terhveys- ja siukkahoitolaki on niin kuttuttu raamilaki ja sisältää perussääntöjä kaikile terhveys- ja siukkahoijole. Laki ohjaa ja määrää kans mitä met hoijonantajina olema velvolisia tarjoaamhaan sulle potilhaana.

Tuki ja palvelu laki vissile liikuntarajotheisile (LSS)

Lain tavote on ette sulla jolla on liikuntarajotheisuus saat sen tuen mitä sie tarttet ette ellää ittenäistä elämää niin hyvin kun maholista. LSS on niin kuttuttu oikeuslaki. Se merkittee ette sie saatat kääntyä tuomioistuimheen jos sie et saa sitä tukea mihinkä olet oikeutettu.

Potilasmaksot ja korkeakostanussuoja

Suuriin osa Ruottin terhveys- ja siukkahoijosta maksethaan maakäräjän- ja kunnanveroila. Se makso mitä sie maksat esimerkiks lääkärivierailussa on vain pieni osa siittä mitä se toela maksaa.

Korkeakostanussuoja merkittee ette on raja kuinka paljon sie tarttet maksaa terhveys- ja siukkahoijosta. Korkeakostanussuoja on mookattu samhaanlaihin kaikissa Ruottin maakäräjissä ja rekiuunissa. Lue lissää potilasmaksoista ja korkeakostanussuojasta sivula 1177 Vårdguiden/Hoito-opas.

Potilaslaki

Potilaslaki astui voimhaan 1 tammikuuta 2015. Lain tärkein päämäärä on ette vahvistaa potilhaan asemaa ja saa ihmiset osalistumhaan enemän hoijossa.

Lain kautta sulla on maholisuus valita julkisesti maksetun primäärihoijon antajaa ja avonaista spesiaalihoitoa koko Ruottissa. Sie saatat kans listata ittesti muuhun maakärähjään kun kotimaakäräjä. Kotimaakäräjä maksaa hoijon, mutta sie häyt itte kustantaa reisut ja olon.

Tärkeä osa laissa on ette hoitohenkilökunnala on lisätty velvolisuus ilmottaa potilhaale mitä valintoja, riskiä ja maholisuuksia on olemassa. Potilas pittää muun muassa saa tietoja hoitometuutista ja komplikasjuunin riskistä.

Potilasturvalaki

Potilasturvalaki merkittee muun muassa ette hoijonantaja on saanu selvemän vastuun löythään ja paranthaan systeemivikoja. Potilasturvalaissa on kans rytiiniä kuinka hoijon valituksia pittää käsitellä. Lissää tietoja meän potilasturvatyöstä sie löyät ylhäältä otsikon alta Turvalinen ja varma hoito.

Vaitiolovelvolisuus ja salaisuus

Kaikila, jokka on töissä terhveys- ja siukahoijossa, on vaitiolovelvolisuus. Se merkittee ette tietoja sinun kontaktista hoijon kans ja se hoito mitä sie saat, ei saa levittää muile ilman sinun luppaa. Tätä ohjaa ja määrää julkisuus- ja salaisuuslaki kaikkia jokka on töissä julkisessa terhveys- ja siukkahoijossa.

Hoitotakuu

Hoitotakuu on laissa perustettu osa terhveys- ja siukkahoitolaista. Hoitotakuu määrää millä aikarajoila maakäräjä eli rekiuuni pittää tarjota hoitoa. Sitä vastoin hoitotakuu ei määrää jos hoitoa pittää antaa eli minkälaista hoitoa sitä pittää saa.