Potilasturva

Met pyrimä aina pithään korkean tason turva-ajattelua kaikissa hoijon kysymyksissä.

Sen takia on tärkeä meile ette kaikin on tietoisia ette saattaa tapahtua virheitä hoijossa. Viat ei tule sattumalta, vaan riippuvat useasti puutheelishiin taustana olevhiin rytiinhiin eli väärhään orkanisasjuunhiin.

Koska vika on jotaki joka poikkea siittä kuinka hoito toela pittää olla, sillon puhuma useasti ette met ilmotama ja käsittelemä poikkeuksia.

Kun jotaki tapahtuu

Jos poikkeus tapahtuisi ja joku loukkaantuisi, met jokka olema töissä terhveys- ja siukkahoijossa häymä aina ilmottaa sen. Tiesitkö ette met ilmotama sellaistaki joka on riski ette joku saattaa kokea vahinkoa, vaikka se ei vielä ole tapahtunu?

Met tutkima taphausta (poikkeusta) ja otama päätöksiä ettei se tapahtu uuvesti. Jos hoitovahinko sattuisi sie joka olet potilas ja asihaan kosketuksissa eli lähimäinen sellaisheen potilhaasheen, piät saa sen informasjuunin mitä sie tarttet.

Sie piät kans saa informasjuunia ette sie saatat ilmottaa tapahtuman Hoijon ja huolon inspeksjuunile (IVO), Potilaslautakunnale, Maakäräjitten moleminpuolisheen vakkuutusbuulaakile ja Lääkheittenvakkuutuksele (Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Patientnämnden, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, Läkemedelsförsäkringen).

Systemaattiset metuutit antavat tuloksia

Meän koleekat saavat koulutusta systemaatiikan riski- ja syyanalyysissä. Jokhaisela yksikölä pittää olla vähhiinthään yksi koleeka joka on ekspertti ja pannu asihaan paremin kun muut. Kaikila yksiköilä on stratesjii omale potilasturvatyöle.

Riski- ja syyanalyysit suoritethaan kans keskheiselä tasola, kun tarvithaan. Kaiken tämän kautta met saatama koko aijan seurata ja arvostella potilasturvaa.

Sie saatat vaikuttaa

Turvakulttuuria ei lua yhessä yössä. Se on tulos kaikitten pyrkimyksistä ette aina tarkistaa jos met tehemä oikeita asioita oikeala tavala.

Met kehotama siksi sinua potilhaana eli lähimäsienä ette ilmottaa vioista, niin met sillä tavala saatama tutkia mistä net johtuvat ja löytää maholisuuksia parantamisheen.