Integriteetti ja henkilötietojen käsittely Stokholmin läänin siukkahoitoalueela

Joka kerta kun sie olet kontaktissa hoijon kans tietoja sinusta rejistreerathaan. Siksi meilä on suuri vastuu valvoa ette sinun henkilötiot hoijethaan oikeala tavala joka varmistaa hyvän ja varman toiminan ja samala suojaa sinun integriteettiä.

Tällä sivula on tietoja mikä henkilötieto on, missä yhteyksissä met tarttema käsitellä henkilötietoja sinusta, kuinka met käsittelemä tietoja ja mikkä oikeuvet sulla on.

Mikäs on henkilötieto?

Henkilötieto on kaikki informasjuuni joka mennee liittää henkilhöön ja paljastaa hänen identtiteetin. Se saattaa esimerkiks olla nimi, kuva, osote, telefooninumero eli äänettäminen. Se voipi kans olla herkempiä tietoja terhveyvestä eli henkilökohtaisista arvosteluista ja mielipitheistä.

Koskas Stokholmin läänin siukkahoitoalue käsittelee sinun henkilötietoja?

On olemassa eri tilantheita kun met käsittelemä henkilötietoja. Tavalisimat tilantheet on:

  • Sjurnaalinpito terhveys- ja siukkahoijossa.
  • Statistiikkaa terhveys- ja siukkahoijossa.
  • Toiminanseuranta ja laatunvarmistus hoijossa.
  • Tutkimus hoijon alala.
  • Henkilökysymyksiä, kuten palkka, siukkapoissa olo ja työhakemuksia.

Lait ja säänöt jokka määräävät

Henkilötietoja saapi vain kerätä ja käsitellä jos on oikeutetut tavotheet. Ei ole oikeus ette kerätä henkilötietoja enemän kun mitä on tarpheelista erikoisessa päämärässä. Tietoja ei myös saa säästää pitemphään kun tavalisesti eli käsitellä muula tavala kun mitä oli ajateltu asian alussa.

Sinun henkilötietojen käsittely ohjathaan useamala laila jokka pitävät suojata sinun henkilökohtaista integriteettiä; esimerkiks julkisuus- ja tietosuojalaki, daattasuojamäärittely ja potilasdaattalaki. Daattasuoja-määrittely (kans kuttuttu GDPR) on uusi EU-yhteinen asetus joka korvaa aieman henkilötietolain.

Mihinkä tarpheishiin minun henkilötiot käytethään?

Henkilötietoja saapi kerätä ja käsitellä erikoisesti määritelthyin tavotheishiin, jokka häätyvät olla niin kuttuttu oikeuven perustheila. Ylheinen lähtökohta vaatii yhteisymmäryksen yksityiseltä ette saapi käsitellä henkilötietoja. Mutta on silti monta poikkeusta tästä lähtökohasta.

Kun Stokholmin läänin siukkahoitoalue käsittelee henkilötietoja oikeuven perusta koskee useasti sitä ette hoito on tarpheelinen sen takia ette:

  • suorittaa tehtävän jossa on ylheinen merkitys eli osana viranomhaisen harjottelua, eli
  • suorittaa oikeulisen velvolisuuen

Ylheinen kiinostus

Ennen kun työtehtävä on ylheisestä kiinostuksesta se pittää perustua oikeuvenjärjestelhyyn. Stokholmin läänin siukkahoitoalueela on tehtäviä joita lait, asetukset, määräykset ja puliittiset päätökset määräävät. Työtehtävitten ylheisen kiinostuksen perustheela suorittaminen vaatii monesti ette häätyy käsitellä henkilötietoja.

Täyttää oikeuven velvolisuuen

Stokholmin läänin siukkahoitoalueela on julkisena viranomhaisela useampia jyriitisiä velvolisuuksia joita met häymä suorittaa. Meilä on esimerkiks jyriitinen velvolisuus ette säilyttää tokymentit diariessa ja rejistreerata vissit henkilötiot eri asioissa. Toinen esimerkki on ette meilä lain mukhaan on velvolisuus ette dokymenteerata tietoja joita tarvithaan ette tarjota hyvvää ja varmaa potilhaan hoitoa, muun muassa meän potilassjurnaalissa.

Kukas on vastuussa minun henkilötietojen käsittelyssä?

Stokholmin läänin siukkahoitoalue on henkilötion vastuulinen ja siksi päävastuussa toiminan henkilöitioitten käsittelystä. Stokholmin läänin siukkahoitoalueen johtokunnala on päävastuu henkilötioista, mutta delekeerinkin kautta siukkahoitotirehtöörilä on ylikattava vastuu. Met olema kans nimittänheet daattasuoja-asiamiehen joka kontroleeraa ette daattasuoja-määrittelyä ja muut alan säänöt seurathaan.

Kuinkas minun henkilötiot suojathaan?

Lähtökohtana on ette henkilötiot pitävät ainuasthaan olla käytettävänä niile joila on nitten tarve. On olemassa rytiiniä ja systeemiä jokka varmistavat ette henkilötiot käsitelthään ja suojathaan varmala tavala.

Hoijon alala on kans erikoisia päätöksiä henkilötietojen suojaksi.

Menneekös minun henkilötiot jättää muile?

Jukisuusperiaate merkittee ette on oikeus jokhaisela saa nähhä viranomhaisitten toimintaa, esimerkiks ottamalla ossaa ylheisistä tokymentistä. Henkilötiot ylheisissä tokymentissä saattaa siis tahtoa ja jättää ulos julkisuusperiaatheen mukhaan. Riippumatta tavotetta millä tavala alkuperäinen henkilötieto käsitelthiin.

Oikeus ottaa ossaa ylheisistä tokymentistä ei kuitenkhaan jällaa jos tokymentit sisältävät tietoja jokka on panttu salhaiseksi julkisuus- ja tietosuoja-lain mukhaan. Perustuslakisuojattu julkisuusperiaate daattasuoja-määräys ei rajota.

Met olema kans velvolisia jäthään ulos henkilötietoja sinusta muile. Esimerkiks jätethään tietoja hoijosta Sosiaalihallituksele (Socialstyrelsen) eli Huolon ja hoijon Inspeksjuunile (Inspektionen för vård och omsorg). Välistä met saatama kans olla velvotettuja jäthään tietoja esimerkiks puliisile eli sosiaalipalveluksele.

Kuinkas pitkhään minun henkilötiot säästethään?

Henkilötietoja ei saa säästää pitemphään kun tarpheelista. Se merkittee ette kun henkilötiot ei ennää tarvita siihen tavotheesheen kun mitä niitä keräthiin, net piethään poistaa (säästöminimeerinki).

Mitä koskee julkisia virastoja on yks poikkeus säästöminimeerinkin periaatheesta. Viranomhaiset on velvotettuja säästhään ylheisiä tokymenttiä jokka pittää säästää tulevaisuuele, vaikka tokymenttiä ei ennää tartte arkipäivän juostavassa toiminassa.

Se merkittee ette jos on henkilötietoja ylheisissä tokymentissä jokka pittää säilyttää tulevaisuuele niitä Stokholmin läänin siukkahoitoalue saapi säästää pitemphään kun on tarpheelista alkuperäisessä tavotheessa.

Met säästämä ja harvoma ylheisiä tokymenttiä määräyksien mukhaan mitä maakäräjän arkiivivirasto on päättänyt.

Mikkäs oikeuvet mulla on?

Sulla jolla on henkilötietoja rejistreerattuna Stokholmin läänin siukkahoitoalueela on oikeuksia mitä koskee informasjuunia niistä ja kontrollia sinun tioista.

Sulla on oikeus vaatia kopia niistä tioista mitä meilä on sinusta. Sulla on kans oikeus vaatia korjauksen tioista niissä taphauksissa kun rejistreeratut tiot ei olisi korehtia. Sen lisäks on oikeus ette väittää sinun henkilötioitten käsittelystä ja vississä taphauksissa saa tiot poistetuks.

Oikeuvet riippuvat siittä millä jyriitisellä perustala henkilötietojen käsittely leppää. Se merkittee ette vissit oikeuvet jällaavat vain vissilä eelytyksiä.

Kuinkas mie tehen jos mie en ole tyytyväinen?

Jos et ole tyytyväinen henkilötioitten käsittelyssä sie piät ensi käessä kääntyä suorhaan siihen toiminthaan joka on ollu käsittelyn vastuussa.

Potilhaana sie saatat kans kontaktata Potilaslautakuntaa (Patientnämnden).

Sulla on kans oikeus jättää valituksia Datainspektionhiin jos sie piät ette sinun henkilötiot on käsitelty väärälä tavala.

Lissää informasjuunia ja kontaktia

Jos sulla on kysymyksiä meän henkilötietojen käsittelystä eli sinun oikeuksista daattasuojamäärittelyn mukhaan, eli haluat ottaa yhteyttä meitten daattasuoja-asiamiehen kans, sie ole tervetulonen ottamhaan yhteyttä tämän kautta:

Postiosote: Dataskyddsombudet, Stockholms läns sjukvårdsområde, Box 43436, 104 31 Stockholm, Telefooni: 08-123 400 00 (väkseli).

Eposti: gdpr.slso@regionstockholm.se. Huomaa ettei koskhaan piä lähättää jotaki joka sisältää potilastietoja e-postin kautta.