Kvinna i laboratorium

En regional databas för kliniska studier i Region Stockholm

Den 3 juni blir Karolinskas databas för kliniska studier regional då Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, ansluts. På sikt kommer fler vårdgivare att anslutas till databasen för en samlad bild över planerade, pågående och avslutade studier i Region Stockholm.

Databasen för kliniska studier som utvecklats på Karolinska Universitetssjukhuset är ett verktyg för uppföljning och regelefterlevnad på verksamhetsnivå.

Samtidigt har databasen syftet att underlätta administration för dem som bedriver och koordinerar studier. Ett externt sökbart register över de kliniska studier som är öppna för inklusion är också kopplat till databasen, detta med syfte att ge ökad transparens gentemot patienter och allmänhet.

Under våren har ett pilotprojekt pågått för att ansluta vårdgivaren Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) till databasen. Från och med den 3 juni kommer kliniska studier som bedrivs vid SLSO att hittas i databasen som då också blir sökbar på vårdgivare.

- Det är en stor fördel att alla studier samlas i en gemensam, sökbar databas. Många projekt sker i samverkan mellan flera sjukhus/vårdgivare, och databasen är ett led i ännu bättre samordning inom regionens FoUU, säger Johan Franck FoUU-direktör i SLSO.

Arbetet med att ansluta fler av Region Stockholms vårdgivare pågår. Liz Landar, projektledare på Karolinska Universitetssjukhusets centrum för kliniska studier, berättar:

- Anslutningen av SLSO har gjorts i pilot för att ta fram en process för integrering av Region Stockholms vårdgivare i databasen. Det har varit väldigt värdefullt för oss att göra det här projektet tillsammans med SLSO. I arbetet har vi haft en dialog som gett oss samsyn och vi har kunnat identifiera anpassningar som vi behövt göra i databasen för att den ska fungera bra för andra vårdgivare.

En samlad databas för kliniska studier i Region Stockholm är ett viktigt verktyg för den fortsatta utvecklingen av regionala förutsättningar menar Johan Franck.

- Databasen genererar statistik som ger oss möjlighet att följa upp både antal studier och studiekvalitet. På så sätt kan vi identifiera utvecklingsområden som vi delar i regionen. Samarbete är en viktig faktor för att öka antalet kliniska studier i Region Stockholm.