Nod SLSO – Clinicum

Clinicum är ett samarbete mellan Region Stockholm och Karolinska Institutet som syftar till att etablera goda samverkansstrukturer inom epidemiologi, tillgång till regionala hälsodata samt generellt forskningsmetodikstöd.

SLSO:s nod är en av sju lokala noder inom Clinicum, och koordineras av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES). 

Forskningen inom nod SLSO
Forskningen inom SLSO är inriktad på allmänmedicin, psykiatri, beroendevård, barn- och ungdomspsykiatri, habilitering och folkhälsa. Vi forskar också om äldrevård tillsammans med flera kommuner. FOUUI-arbetet organiseras i samverkan med Karolinska Institutet inom ramen för sex universitetssjukvårdsenheter, nämligen:

  1. Akademiskt primärvårdscentrum
  2. Akademiskt specialistcentrum
  3. Centrum för arbets- och miljömedicin
  4. Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin
  5. Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning
  6. Centrum för psykiatriforskning

Universitetssjukvårdsenheterna har en central funktion i att bedriva forskning och stödja övriga verksamheter i analyser, forskningsmetodik och processer för tillgång till hälsodata från regionen.

SLSO har en lång tradition av klinisk epidemiologisk forskning baserad på Region Stockholms vårddatabaser, nationella hälsodata- och administrativa register, kliniska kvalitetsregister och journaluppgifter. Universitetssjukvårdsenheterna har därmed en omfattande stab av epidemiologer, biostatistiker och andra datavetare som arbetar nära kliniken.

Inom noden finns klinisk expertis inom alla folksjukdomar liksom exempelvis reumatisk sjukdom, Parkinsons sjukdom, multipel skleros och de svårare psykiatriska tillstånden. Noden har också unik kompetens inom hälsoekonomi, prevention och vårdanalys.

Många ansatser har ett befolkningsperspektiv och här finns ett kunnande om miljön och samhällets betydelse för hälsa. Vi har också kompetens inom geografiska informationssystem, och vana vid att hantera omfattande länkningar av hälsodataregister och särskilt Regionens VAL-databaser.

SLSO driver utveckling

SLSO driver utveckling av metoder för hälsodataforskning i samarbete med Karolinska Institutet. Vi har nyligen utvecklat Hälsometern för att modernisera insamlingen av självrapporterade hälsodata. Hälsometern är en applikation för smarta telefoner som kan användas för kostnadseffektiv, snabb och säker datainsamling inom ramen för till exempel en klinisk prövning. Ansatser kring utvecklingen av avancerade tidsserieanalyser, användning av ”instrument”, naturliga experiment och metoder för att reducera systematiska fel i farmakoepidemiologiska studier pågår också.

I takt med genomförandet av Regionens Framtidsplan har SLSO ett växande ansvar för vården i Stockholm, och är den vårdgivare som har det i särklass största patientflödet. Planen innebär att samverkan mellan vårdcentraler och specialistvård ska fördjupas och att av vårdutbudet utanför akutsjukhusen ska förstärkas. Den betonar också prevention, ett befolkningsperspektiv och behovsanalyser, samt en integrering av psykiatrisk och somatisk vård.