Praktisk tjänstgöring för psykologer

PTP är en praktisk tjänstgöring där psykologen får möjlighet att utvecklas in i sin yrkesroll. Kunskaper från utbildningen tillämpas under handledning. Syftet är att ge en bred och fördjupad erfarenhet av yrket.

samtalssituation

Region Stockholm strävar efter att PTP ska hålla hög kvalitet, så att PTP-psykologerna förvärvar alla nödvändiga färdigheter för psykologer inom hälso- och sjukvården. När tjänstgöringen avslutats kan en ansökan om legitimation skickas till Socialstyrelsen.

Runt 150 PTP-psykologer tjänstgör årligen inom Stockholms hälso- och sjukvård, varav drygt 100 inom regionen och resterande vid privata, upphandlade vårdgivare. Tjänsterna finns inom psykiatri, primärvård, habilitering, somatisk vård och geriatrik.

Utlysning och rekrytering av tjänsterna sköts lokalt av de enskilda verksamheterna. Många tjänster startar i början av hösten och genomförs på ett års heltid. Start och tjänstgöringsgrad kan variera från minst halvtid men ska sammanlagt motsvara minst ett års heltidstjänstgöring.

PTP-program

PTP-programmet erbjuds kostnadsfritt för alla PTP-psykologer inom Region Stockholm och privata vårdgivare med upphandlat vårdavtal. Fokus ligger på övergripande psykologfrågor och yrkesrollen. PTP-seminarier för introduktion, halvtid och avslut ges löpande.

Seminarierna är fristående från varandra så att PTP-psykologen kan påbörja programmet när hen påbörjar sin PTP, oavsett när det sker under året och deltar tills tjänstgöringen avslutas. Närvaro är starkt prioriterat för samtliga PTP-psykologer vid samtliga sex heldagar. Anmälan görs till studierektor med information om PTP-psykologens och handledarens e-postadress samt datum för PTP. Flera arbetsgivare har även en lokal studierektor eller PTP-samordnare som erbjuder ett lokalt, kompletterande PTP-program utifrån den specifika verksamhetens behov av psykologkompetens.

PTP-handledare

PTP-handledning är ett roligt, utvecklande och utmanande uppdrag. Det kräver kunskap om PTP, psykologkompetens och handledarfärdigheter. Region Stockholm erbjuder därför ett PTP-handledarprogram, som är kostnadsfritt inom SLSO och alla privata, upphandlade vårdgivare som har ett vårdavtal med Region Stockholm. Det består av fyra moduler som är tänkta att följa handledarens arbete under PTP-psykologens tjänstgöring. E-kursen kan genomföras på valfri tid och i valfritt tempo. 

PTP-medel

Region Stockholm erbjuder delfinansiering av PTP inom Stockholms regionalt finansierade hälso- och sjukvård. Syftet är att ge verksamheter som anställer PTP-psykolog samma förutsättningar att frigöra tid och resurser för utbildning. Ansökningsperioden startar i oktober och stängs i slutet av november årligen, och besked lämnas i december. PTP-medlen fördelas med fokus på att PTP-psykologen ska få en så allsidig och bred erfarenhet av psykologyrket som möjligt, enligt Socialstyrelsens föreskrifter och Region Stockholms kvalitetskriterier. Välfungerande, fasta PTP-placeringar prioriteras. Hänsyn tas till tjänstgöringens innehåll, produktionskrav, antal legitimerade psykologer och inrättat uppdrag för lokal PTP-studierektor eller samordnare.