Medarbetare i vården tittar på datorskärm tillsammans

Ny organisation ska öka forskning, utveckling och utbildning i primärvården

Akademiskt primärvårdscentrum omorganiseras och kopplas till tre vårdcentraler som tillsammans kommer att utgöra primärvårdens universitetssjukvårdsenhet (USV-enhet). Syftet är att stärka forskning, utveckling och utbildning i primärvården. Det ska uppnås genom ett mer verksamhetsnära fokus, bred samverkan och en gemensam ledning.

Bakgrunden till omorganisationen är behovet av att fortsatt utveckla en verksamhetsnära forskning, utbildning och utveckling (FoUU) i primärvården, bland annat genom en fördjupad samverkan med Karolinska Institutet (KI) och inrättandet av fler förenade anställningar.

- I den nya organisationen blir det en gemensam USV-enhet för hela FoUU-uppdraget. Tre vårdcentraler utses till universitetsvårdcentraler. Jakobsbergs vårdcentral, Gustavsbergs vårdcentral och Liljeholmens vårdcentral får i uppdrag att utföra klinisk forskning, grund- och fortbildning, kunskapsspridning och implementering av nya forskningsresultat samtidigt som de fortsätter bedriva sin nuvarande hälso- och sjukvård, säger Johan Franck, FoUU-direktör i Stockholms läns sjukvårdsområde.

FoUU-stödet ska ges driftsformsoberoende till all regionfinansierad primärvård, oavsett om en verksamhet drivs privat eller av region. För att säkerställa att alla verksamheter får samma förutsättningar oberoende av driftsform inrättas ett verksamhetsråd. Rådet som kommer bestå av representanter från privat driven primärvård i regionen kopplas till APC:s ledningsgrupp. Förhoppningen är att en regelbunden dialog mellan olika utförare kommer stärka samverkan.

- Samverkan kring exempelvis kliniska prövningar kommer ske i funktionella nätverk. Samtliga vårdgivare i primärvården och sjukhus kan välja att ingå i dessa - antingen genom att bidra med patientdata eller genom mer aktivt arbete. De funktionella nätverken kommer vara temporära och läggas ner när ett arbete slutförts till förmån för nya. Målet är att uppnå tydlighet kring uppdrag, finansiering och uppföljning, fortsätter Johan Franck.

Förutom universitetsvårdcentralerna kommer det också finnas några vårdcentraler som får ett utökat pedagogiskt uppdrag att, i sin geografiska närhet, ge ökat stöd i pedagogiska frågor och hjälpa verksamheter i primärvården att uppnå lärandemålen.

Processen startar nu och detaljer kring organisationen kommer fastställas i takt med att arbetet fortlöper.

 

Korta fakta

Akademiskt primärvårdscentrums uppdrag
Akademiskt primärvårdscentrum kommer fortsätta vara en resultatenhet inom Stockholms läns sjukvårdsområde som bedriver hälso- och sjukvård på uppdrag av Region Stockholm.

Akademiskt primärvårdscentrum har idag flera uppdrag, bland annat:

  • Sprida och stödja införandet av ny kunskap och nya arbetssätt
  • Samordna, kvalitetssäkra och arrangera utbildningar. Exempelvis fortbildning för många yrkesgrupper, specialistutbildning i allmänmedicin och AT-utbildning.
  • Skapa goda kliniska lärandemiljöer för vård- och medicinstudenter i primärvården i samarbete med lärosäten.
  • Skapa goda förutsättningar för forskning. Forskningen och utvecklingsarbetet omfattar allt från små projekt nära primärvårdens vardag till omfattande projekt om folksjukdomar och hälsoproblem.
  • Bidra till uppföljning och återkoppling av kvalitetsdata samt erbjuda projekt- och analysstöd.
  • Medverka i nationella och regionala kunskapsstyrningen för relevanta programområden.

Publicerad 2023-06-19