Kvalitetskriterier för PTP

  • Chef ansvarar för att PTP-psykologen får en god introduktion i verksamheten, har egen fysisk arbetsplats och en god psykosocial arbetsmiljö. Hela arbetsplatsen är införstådd med vad det innebär att ta emot en PTP-psykolog. Tjänstgöringen är minst 4 mån heltid eller motsvarande på en och samma arbetsplats. Arbetsplatsen har ett aktuellt godkännande från Socialstyrelsen för PTP (offentlig arbetsgivare är automatiskt godkänd).
  • PTP planeras i samråd mellan PTP-psykolog, handledare och närmaste chef. PTP-dokumentationen innehåller en konkret beskrivning av arbetsuppgifter, handledning, utbildningsinslag och lärandemål. Handledaren kan påverka PTP-psykologens arbetsuppgifter och arbetsbelastning i samråd med PTP-psykologens chef, för att säkerställa en god utbildningstjänst och att Socialstyrelsens krav uppnås. Var tredje månads utvärderas PTP-tjänstgöring, handledning och lärande, samt att PTP-dokumentationen revideras. Närmaste chef deltar vid behov. Vid problem upprättas en åtgärdsplan och studierektor informeras.
  • Minst 50 % av arbetstiden ägnas åt psykologisk bedömning, utredning, behandling och rådgivning till individer. Arbetet ger fördjupning och bredd i psykologiska metoder inom respektive område. Arbetsbelastning är initialt låg, ökas successivt enligt rekommendation och förväntas inte motsvara en legitimerad psykologs. Upptrappning i arbetsmängd och ansvar sker i samråd mellan PTP-psykolog, handledare och närmaste chef.
  • Minst 25 % övrigt psykologarbete (dvs. 1,25 dagar/vecka vid heltid). PTP-psykologen får avsätta sammanhängande tid för övrigt psykologarbete (hel- eller halvdagar). Verksamheten förbereder på förhand förslag på konkreta arbetsuppgifter samt ger tillräckligt stöd och vägledning.
  • PTP-psykologen deltar i Region Stockholms PTP-program, c:a 6 heldagar/år. Verksamheten ordnar även ett lokalt PTP-program om minst 5 heldagar/år, vilket kan utgöras av föreläsningar, PTP-seminarium, kort randning och/eller studiebesök. Detta ordnas av en lokal PTP-samordnare eller studierektor, med ett uppdrag om 10 % för ≥ 3 PTP-psykologer, eller 20 % för ≥ 6. Verksamheter med enstaka PTP-tjänster kan låta handledare/chef ha rollen som samordnare och samarbeta kring PTP-program (tex. ansluta sig till närliggande verksamhet eller skapa ett gemensamt program).
  • Handledning ges minst 60 minuter varje vecka per arbetsplats, individuellt vid ett fysiskt möte, av psykolog med minst tre års yrkeserfarenhet sedan svensk legitimation utfärdades. Handledaren får avsätta minst 2 timmar/vecka för PTP-handledningen (dvs. ordinarie arbetsbelastning minskar motsvarande). Handledare ges möjlighet att delta i regionalt PTP-handledarprogram (kostnadsfri e-kurs). Chef ordnar vikarierande handledare de veckor ordinarie handledare är ledig eller sjukskriven.
  • På arbetsplatsen arbetar åtminstone två leg. psykologer på heltid (eller motsvarande), som PTP-psykologen observerar i arbete vid några tillfällen.
  • Handledare har god insyn i PTP-psykologens arbete genom observation (medsittning eller inspelning), dokumentation samt återkoppling från kollegor/chef. Externa PTP-handledare ges även god kännedom om verksamheten.
  • Verksamheten förlänger PTP vid behov (tex. vid sjukdom/ledighet eller långsam inlärning). Sista PTP-dagen utfärdas och signeras tjänstgöringsintyg av chef/HR samt PTP-intyg av handledare.