Färre långa inläggningar med självvald inläggning

En ny vetenskaplig studie har utforskat effekterna av krisinterventionen självvald inläggning för personer med emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS). Resultaten visar att patienter som har möjlighet lägga in sig själva har färre långa sjukhusvistelser än kontrollgruppen. Resultaten indikerar också att interventionen är lovande för att förflytta vårdkonsumtionen från heldygnsvård till öppenvård.

Interventionen självvald inläggning ger patienter möjlighet att själva initiera en kort inläggning vid behov av krisstöd. Syftet är att främja patienternas autonomi och möjlighet att ta ansvar för egen vård. Insatsen skall även verka förebyggande och möjliggöra för patienter att söka vård i ett tidigt skede och därmed minska risk för allvarlig försämring. Med registerdata från Socialstyrelsen har forskare från Centrum för psykiatriforskning jämfört vårdkonsumtionen mellan en 107 patienter med tillgång till självvald inläggning och en kontrollgrupp på 5 659 patienter.

Forskningresultaten visar att självvald inläggning kan vara en lovande intervention för att hantera akuta kriser hos patienter med EIPS. Det kan leda till en förflyttning från längre sjukhusvistelser till kortare självvalda inläggningar vid kristillstånd samtidigt som öppenvårdsbesöken ökar. Studien visar också att patienter med självvald inläggning hade lägre sannolikhet för längre vårdtider, vilket är en indikation på ett minskat behov av omfattande heldygnsvård. Gruppen visade även en trend mot kortare vårdperioder med en minskning i genomsnitt på 1,5 dagar vid sex månader och tre dagar vid tolv månader, vilket tyder på en potentiell positiv effekt av interventionen.

För vårdpersonal innebär självvald inläggning en möjlighet att erbjuda mer flexibel och personcentrerad vård. Tidigare intervjustudier med patienter visar att självvald inläggning är en uppskattad intervention för att bryta ett försämrat mående.

Joachim Eckerström

Joachim Eckerström försteförfattare till studien och postdoktor på Centrum för psykiatriforskning. Foto: Micke Sandström

- I studien har vi sett att självvald inläggning kan vara ett verktyg som effektiviserar vården och har potential att leda till vinster på samhällsnivå. Jag ser framemot kommande forskningsresultat som kan visa hur interventionen kan implementeras i större skala i Region Stockholm och anpassas för olika vårdbehov, säger Joachim Eckerström, postdoktor på Centrum för psykiatriforskning.

Idag finns en anpassningsbar, så kallad generisk modell, för självvald inläggning implementerad inom tio psykiatriska verksamheter i Stockholm, såväl privat som regionalt drivna, fördelat på 25 avdelningar, i samarbete med 57 öppenvårdsmottagningar. Det finns totalt 27 platser för självvald inläggning och omkring 400 patienter har tillgång till detta. I denna modell erbjuds patienter med olika diagnoser möjlighet till självvald inläggning upp till fyra dygn vid max tre tillfällen i månaden, med möjlighet till individuella anpassningar.

Implementering av modellen stöds från Centrum för psykiatriforskning och enheten Utveckling och implementering. Parallellt utvärderas också självvald inläggning i två doktorandprojekt. Emelie Allenius som utforskar effekten av självvaldinläggning på patienters vårdkonsumtion, upplevd hälsa och kostnadseffektivitet och Maria Smitmanis Lyle studerar metodtrohet och implementeringsaspekter kopplade till interventionen. Syftet med forskningen är att undersöka effekter av självvald inläggning när interventionen implementeras storskaligt och erbjuds till patienter oberoende av psykiatrisk diagnos. Det finns även ett nationellt kunskapsstöd med rekommendationer från Socialstyrelsen som är till stöd i det breda införandet.

Studien:

Effects of Patient-Initiated Brief Admissions on Psychiatric Care Consumption in Borderline Personality Disorder: A Register-Based Study. Joachim Eckerström, Ingvar Rosendahl, Rose-Marie Lindkvist, Ridwanul Amin, Andreas Carlborg, Lena Flyckt, Nitya Jayaram-Lindström. Publicerad i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Mental Health Nursing.