Osteoporos - en dold folksjukdom

— Osteoporos är en tyst sjukdom som du märker först när du ådrar dig en fraktur efter ett förhållandevis lindrigt fall, berättar Kristina Ekstrand, läkare på osteoporosmottagningen vid Sabbatsbergsgeriatriken. Idag, den 20 oktober, på internationella osteoporosdagen uppmärksammar vi sjukdomen.

Osteoporos, eller benskörhet, är en sjukdom som drabbar skelettet med minskad benmassa/bentäthet som följd vilket ger en försämrad skeletthållfasthet och en ökad risk för frakturer.

I Sverige inträffar cirka 124 000 osteoporosfrakturer per år, vilket motsvarar 338 frakturer per dag, vilket är bland den högsta incidensen i världen. De vanligaste osteoporosfrakturerna sker i handled, överarm, ryggkotor, höft och bäcken.

Osteoporos drabbar kvinnor oftare än män. I Sverige beräknas varannan kvinna och var fjärde man över 50 år någon gång att drabbas av en fraktur på grund av benskörhet.

— Problemet med osteoporos är att man inte söker vård, som med andra sjukdomar, eftersom den inte bekymrar dig med värk eller andra besvär, berättar Pujarini Deb Roy, sjuksköterska på osteoporosmottagningen.

Bentätheten är högst runt 20-års åldern

Människan bygger upp sin benmassa i unga år och tonåren och genom fysisk aktivitet, adekvat kost och avhållsamhet från rökning ökar den maximala benmassan. Runt 20 års ålder är benmassan som allra högst och skelettet som starkast. Därefter sker en långsam och normal minskning som ibland av olika orsaker kan accelerera med benskörhet och ökad frakturrisk som följd.

— Efter 25-års ålder kan vi inte öka vår benmassa utan enbart försöka minska förlusten av den genom att äta en allsidig och hälsosam kost, inte röka, dricka måttligt med alkohol samt fortsatt vara fysiskt aktiva, fortsätter Kristina Ekstrand.

Effektiva läkemedel mot osteoporos

Idag finns mycket effektiva läkemedel för att öka bentätheten och stärka skelettet för en person med konstaterad osteoporos.

— Med hjälp av osteoporosläkemedel kan man öka benmassan och bentätheten, berättar Kristina Ekstrand. Pujarini Deb Roy fyller i och menar att en av de stora fördelarna med läkemedelsbehandling är att risken för att drabbas av en ny fraktur minskar markant.

— Våra patienter inom geriatriken är ju äldre och sköra och har ofta sedan tidigare en nedsatt balans vilket gör att risken för fall med efterföljande fraktur ökar, fortsätter Pujarini Deb Roy. Men det är inte bara läkemedel som hjälper vid osteoporos, även fysisk träning, fallförebyggande åtgärder och allmänna livsstilsförändringar är av betydelse.

Utveckla samarbetet med andra

Osteoporosmottagningen vid Sabbatsbergsgeriatriken behandlar och utreder inneliggande patienter som kommer till någon av klinikens slutenvårdsavdelningar för rehabilitering efter en operation.

— Men vi tar även emot många externa remisser från andra vårdgivare för utredning av misstänkt osteoporos och råd kring osteoporosbehandling, berättar Kristina Ekstrand.

På osteoporosmottagningen tittar man också på nya arbetssätt för att utveckla samarbetet med andra vårdinstanser för att fånga upp patienter i ett tidigt skede som drabbats av en fraktur som skulle kunna tyda på osteoporos.

— Det finns andra arbetsformer för samarbete att utveckla, till exempel att göra det enklare att följa upp hur det går för de patienter vi remitterar till primärvården, menar Pujarini Deb Roy.

Planer för framtiden

Idag samarbetar osteoporosmottagningen med rehab city Norrmalm som bedriver en osteoporosskola. Patienterna får även individuell information och råd om fysisk aktivitet vid besöken på osteoporosmottagningen.

Men då många patienter efterfrågar en osteoporosskola hoppas man kunna starta en egen sådan inom en snar framtid. Patienterna får då ett individuellt anpassat träningsprogram för att bygga upp sin balans och styrka med hjälp av en fysioterapeut samt föreläsningar av dietist, läkare, fysioterapeut för fördjupad kunskap om osteoporos.

Man räknar även med att i början av 2023 kommer att ha en DXA-maskin på plats för att mäta bentätheten hos patienter med misstänkt osteoporos.

Med en egen DXA-maskin kan mottagningen utöka samarbetet och fånga upp patienter från närakuter och akutmottagningar för bentäthetsmätning.

— Att kunna göra våra egna mätningar på patienter som vårdats här på geriatriken ger ett förbättrat omhändertagande och helhetsgrepp då vi slipper remittera dem till annan vårdgivare. Vi kommer även ha bättre förutsättningar att kunna följa våra patienters bentäthet.

Dessutom går det i linje med de nationella riktlinjerna från Socialstyrelsen för rörelseorganens sjukdomar. I de går att se att systematisk riskvärdering, utredning och behandling och frakturkedjor får högsta prioritet för att öka behandlingsfrekvensen, avslutar Kristina Ekstrand och Pujarini Deb Roy gemensamt.

 

Publicerad 2022-10-20