Två patienter och två sjuksköterskor sitter runt ett bord och pratar. På bordet står en modell av människans mag-tarmkanal. Foto: Yanan Li

Patientsäkerhetsberättelse 2023

Patientsäkerhet fortsätter att vara ett prioriterat område under 2024. SLSO:s långsiktiga inriktning för förbättrad kvalitet och patientsäkerhet avser införande och digitalisering av evidensbaserade, standardiserade och säkra vårdprocesser.

Ledning och styrning av det systematiska patientsäkerhetsarbetet har fortsatt stärkts i hela SLSO. Socialstyrelsens Nationella handlingsplan för ökad patientsäkerhet 2020 – 2024 ” Agera för säker vård” har implementerats genom utbildningar, intranät och övergripande anvisningar i Ledningssystemet för kvalitet. Region Stockholms regionala handlingsplan för patientsäkerhet är vägledande för SLSO:s årliga handlingsplan för patientsäkerhet.

Arbetsinsatser har genomförts i enlighet med strukturen för handlingsplanens fem fokusområden. Några exempel är:

  • För att öka kunskap om inträffade vårdskador och behov av åtgärder på systemnivå påbörjades klassifikation av vårdskadeutredningar med möjlighet till återföring av lärande till chefer och medarbetare.
  • Användning av Infektionsverktyget för att systematiskt arbeta med minskning av vårdrelaterade infektioner i verksamheten.
  • Stöd gavs till verksamheterna genom ansökningar om övergripande generella licensmotiveringar för läkemedel för säker vård här och nu.
  • För att stärka analys, lärande och utveckling genomfördes utbildningar inom patientsäkerhet för olika målgrupper.
  • För ökad riskmedvetenhet och beredskap har SLSO beredskapssamordnare (BSO) samt civil försvarsamordnare arbetat med fokus på riskmedvetenhet och beredskap gällande träning, simulering och kompetensutveckling.

En övergripande SLSO Handlingsplan för patientsäkerhet 2024 har tagits fram och finns beskriven i slutet av Patientsäkerhetsberättelsen 2023.

Läs Patientsäkerhetsberättelsen för 2023. 

Patientsäkerhetsberättelse 2023 (pdf)

Publicerad 2024-03-18