Så samverkar Sabbatsbergsgeriatriken och Södersjukhusets akut kring den sköra och äldre patienten

— Långa väntetider på akutmottagning i hög ålder kan innebära en risk för komplikationer. Går det att undvika ska vi förstås jobba gemensamt för det, säger Malin Engström läkarchef och specialist i geriatrik på Sabbatsbergsgeriatriken.

Intagningssjuksköterska Lamprini Kitsou och läkarchef Malin Engström, Sabbatsbergsgeriatriken

Det var året innan covid-19 pandemin bröt ut som Sabbatsbergsgeriatriken och Södersjukhusets akutmottagning inledde det gemensamma utvecklingsarbetet. — Grundtanken var och är fortfarande att vi inom geriatriken, som är specialister på åldrandets sjukdomar, ska kunna vara Södersjukhusets akutmottagning behjälplig och fånga upp de äldre och många gånger sköra patienterna i ett tidigt skede, berättar Malin Engström.

Prioritera de äldre

De äldre behöver prioriteras i akutflödet och målet är att fatta beslut om en inläggning till geriatriken så tidigt som möjligt efter ankomst till akuten, överväga vilka undersökningar som är nödvändiga för den akuta bedömningen och verka för att patienten kan tas emot på geriatriken på ett tryggt och patientsäkert sätt.

Avstämningar två gånger om dagen

Genom avstämningar två gånger om dagen, på morgonen och vid lunch, går intagningssjuksköterskan på Sabbatsbergsgeriatriken och Södersjukhuset tillsammans igenom platsläget. Gemensamma mål, tydlig samverkan med dialog mellan akutläkare i lednings- och vårdlagsfunktion, ledningssjuksköterska, vårdplatskoordinator och bakjour Sabbatsberg är viktigt för att optimera flödet.

— Klinikens centrala läge i innerstaden är en fördel för gott samarbete med innerstadskliniker och patienter har alltid möjlighet att välja var de vill vårdas även om de bor utanför vårt geografiska ansvarsområde, säger Malin Engström.

Patientsäkert att komma in tidigt på dagen

— Vår önskan och mål, utifrån patientsäkerhet, är också att patienten kommer till Sabbatsbergsgeriatriken tidigt på dagen. Dagtid har vi många medarbetare på plats. Vi har läkarbemanning och intagningsmöjlighet dygnet runt men fördelarna med att komma dagtid överväger, då blir det extra tryggt, säkert och planerat för patienten, fortsätter Malin Engström.

Geriatrisk konsultfunktion testades

I det inledande projektet testades geriatrisk konsultfunktion på plats på akuten men dagliga telefonavstämningar med nyckelpersoner som särskilt värnar om de äldre på akuten är det mest optimala och effektiva sättet att jobba på. — Vi har regelbundna avstämningar för att utveckla samarbetet och ser redan att direktintag från SÖS akuten har ökat och i uppföljning av pilotprojektet minskade ledtiderna på akuten, säger Malin Engström.

Samarbetet har spridit sig till kardiologen och ortopeden

Samarbetet med Södersjukhusets akutmottagning har spridit sig och idag har Sabbatsbergsgeriatriken liknande samarbeten med kardiolog- och ortopedkliniken.

Sabbatsbergsgeriatriken kan ta vid efter Södersjukhuset

Malin Engström berättar att bedömning och beslut om övertagning av hjärtsviktspatienter från kardiologkliniken sker tidigt under vårdförloppet för patienter som kan vara aktuella för geriatrisk slutenvård på Sabbatsbergsgeriatrikens vårdavdelning som är profilerad mot hjärtsvikt. Här kan vi ta vid efter Södersjukhusets inledande behandling och fortsätta med aktiv medicinsk uppföljning.

Dagtid har vi tillgång till röntgen om det behövs och dygnet runt möjlighet till provtagning. Patienterna har informerats om vårt samarbete och samtyckt till vården. De får med sig tydliga vårdplaner och vi har byggt upp ett bra konsultsamarbete och kunskapsutbyte mellan klinikerna. — Tidig övertagning frigör vårdplatser på akutsjukhuset och hjärtsviktspatienterna får tillgång till det geriatriska teamet med helhetsbedömning av flera olika professioner, fortsätter Malin Engström.

Tar emot nyopererade med inledande rehabilitering och utprovning av hjälpmedel

Med ortopeden på Södersjukhuset har Sabbatsbergsgeriatriken veckovisa avstämningar för att gå igenom geriatriska patienter som nästkommande vecka ska genomgå planerade höft- och knäoperationer. — Vi kan på det sättet säkra platser och koordinera för tidigt intag på dagen, säger Malin Engström.

Mer samverkan i framtiden

Samarbete och samverkan mellan vårdgivare är något vi med stor sannolikhet kommer att se mer av. — Det finns många vinster med det, bland annat förbättrade flöden mellan vårdgivare och framför allt behandlings- och rehabiliteringsvinster för patienten, avslutar Malin Engström.

Publicerad 2022-07-18