Säker läkemedelshantering temat för World Patient Safety Day 2022

Läkemedel hjälper människor så länge de används rätt men när de används fel kan de i stället åsamka skada och ett stort lidande för den patient som drabbas. Läkemedelsrelaterade skador leder dessutom till stora kostnader för samhället. Årets tema på World Patient Safety Day 2022 den 17 september är Medication Without Harm, det vill säga, säker läkemedelshantering. Inom Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, arbetar vi systematiskt med denna typ av frågor.

Rojin Söderlund, foto privat– Fel kan uppstå i olika skeden av läkemedelsanvändningsprocessen. Det kan vara svaga läkemedelssystem, mänskliga faktorer som trötthet, dåliga miljöförhållanden, bristande kunskap, personalbrist som påverkar förmågan att följa rutiner. Det kan resultera i allvarlig skada, funktionshinder och till och med dödsfall, säger Rojin Söderlund, leg. apotekare vid Verksamhetsstöd Patientsäkerhet inom Stockholms läns sjukvårdsområde.

Inom SLSO Verksamhetsstöd Patientsäkerhet arbetar apotekarna med att säkra hela kedjan från att implementera upphandling av läkemedel till att läkemedlet når patienten. De tar fram centrala dokument baserade på gällande författningar och föreskrifter, de samarbetar med vårdenheter för att sprida information och stötta kring läkemedelsfrågor och hur man kan arbeta på ett säkert sätt med läkemedelshanteringen.

– Vårt huvudråd till dem som möter patienterna är att säkerställa att patienten och eventuella anhöriga vet syftet med behandlingen och hur man ska ta sitt läkemedel på rätt sätt. På så sätt kan vissa skador undvikas. Man behöver vara lyhörd för vad patienten har att berätta kring sina läkemedel, säger Rojin Söderlund.

Ett annat sätt att säkerställa god läkemedelshantering är läkemedelsgenomgångar för att undvika dubbelmedicineringar och feldoseringar samt ha god kontakt med apoteken kring informationen som ska lämnas ut till patienten vid expediering av läkemedlet.

– Utbildningar inom läkemedelsområdet är något vi har satsat mycket på under det senaste året. Dessutom har pandemin och situationen i Ukraina visat att vi i Sverige inte är så väl förberedda vad gäller eventuella krissituationer och läkemedelsberedskap. Vi deltar därför aktivt i det regionala arbetet kring att ta fram beredskapslager för vården, säger Rojin Söderlund.

Apotekarna inom SLSO håller sig uppdaterade genom goda samarbeten och deltagande i olika nätverk samt utbildningar. Ett exempel är det nätverk som finns med apotekskedjorna och informationsapotekarna. Genom nätverket kan SLSOs apotekare hålla sig ständigt uppdaterade om läkemedelsrelaterade problem som kan uppkomma längs med hela kedjan.

– Ett viktigt område för denna typ av samarbete är exempelvis när Nationella Läkemedelslistan ska implementeras och att vi uppmärksammar varandra om eventuella risker och förebyggande åtgärder. Där har vi även gott samarbete med vår sakkunniga läkare på Verksamhetsstöd Patientsäkerhet som är väl insatt i projektet, säger Rojin Söderlund.

Verksamhetsstöd Patientsäkerhet arbetar kontinuerlig med avvikelser inom läkemedelsområdet och uppföljning av dessa. De bevakar även läkemedelsbrister och alternativa läkemedel vid bristsituationer. Till det kommer att de även arbetar med hållbarhet och deltar i läkemedel- och miljöarbete för att säkra att SLSO arbetar effektivt med att minska läkemedlens miljöpåverkan.

Foto: privat

Publicerad 2022-09-16